#FAPTE – Regenerare urbană Amurgului

Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului.

Proiectul “#Fapte – Regenerare urbana Amurgului” – cod SMIS 128464 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 483/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Perioada de implementare: septembrie 2019 – noiembrie 2022

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționării problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și îmbunătățirea stării de sănătate generală a populației.

Constă în implementarea de masuri integrate de educație formala și non formala pentru creșterea accesului și participării în sistemul de învățământ și pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minimum 110 persoane aparținând grupului țintă pe parcursul a 35 luni de implementare a proiectului.

Promovarea incluziunii pe piața forței de muncă a unui număr de minim 152 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial, într-un interval de 35 de luni.

Creșterea gradului de incluziune socială pentru 300 de persoane prin furnizarea de servicii sociale integrate noi și cu grad sporit de eficiență și servicii medicale, într-un interval de 35 de luni.

Crearea unor condiții de locuit decente pentru membri a 10 gospodării formate din persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de discriminare prin crearea unui spațiu al multiculturalismului și nondiscriminării pentru 300 de persoane din Zona Amurgului și prin derularea unei campanii de informare privind combaterea discriminării.

Asociația Europas implementează activitățile educaționale și activitățile sociale.

În cadrul activității educaționale, mentorii angajați ai asociației desfășoară împreună cu Școala Gimnaziala nr 125 programul „Școala după Scoală” în cadrul căruia 110 copii beneficiază de suport în realizarea temelor, masa calda și activități non-formale.
În cadrul activității sociale, 30 de persoane vârstnice sau cu dizabilități din zona delimitată prin proiect beneficiază lunar de masuri sociale prin asistentul social și expertul relații sociale ai asociației.

0

Persoane

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona marginalizată Amurgului (din care minim 80 persoane de etnie romă)

0

Copii

din zona marginalizată Amurgului

0

Preșcolari

din care minim 10 de etnie romă

0

Elevi

din învățământul primar (minim 15 de etnie romă)

0

Elevi

din învățământul gimnazial

0

Persoane

cu vârsta cuprinsa intre 16 – 64 ani (minim 56 femei)

0

Persoane

vârstnice sau persoane cu dizabilități

Parteneri în proiect

Lider de parteneriat

Primăria sectorului 5 București

Partener 1

RomActiv Business Solutions

Partener 2

Fundația Amfiteatru

Partener 3

Asociația Europas

Partener 4

Școala Gimnazială Nr. 125

Partener 5

Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”